ବିକ୍ରୟ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା |

ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜିର୍କୋନିଆ ପ୍ରୋବ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ବିଶ୍ଳେଷଣକାରୀ ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ technical ଷୟିକ ସେବା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

ଆମର ସାଂଘାଇରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି |